Miljoenennota: de belangrijkste maatregelen voor horecaondernemers op een rij

Ieder jaar op Prinsjesdag overhandigt de minister van Financiën de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Hierin staan elk jaar weer maatregelen die van invloed zijn op horecaondernemers. Dit zijn de maatregelen waar je in 2023 en 2024 – in goede of slechte zin – rekening mee kunt houden.

Stijging werkgevers- en ondernemerslasten

Een belangrijke maatregel die het kabinet voor 2023 treft is een stijging van 10 procent van het wettelijke minimumloon. Hiermee stijgen ook de maximum premielonen met het 10 procent. Gevolg hiervan is dus dat ook de werkgeverslasten hoger worden. Vooralsnog komt hier geen compensatie voor.

Naast hogere werkgeverslasten heb je als horeca-eigenaar ook te maken met hogere ondernemerslasten. Zo komt er een flink verhoging van de winstbelasting en hebben kleinere bv’s straks te maken met een kortere eerste schijf en tegelijkertijd een hoger tarief. In box 2 gaat het tarief aanmerkelijk belang omhoog – dat tarief stond 2 jaar lang op 26,90 procent. Ondernemers krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven in box 2: tot een inkomen van 67.000 euro geldt een tarief van 24,5 procent en boven die inkomensgrens is het straks 31 procent. Ondernemers zonder bv en zzp’ers kunnen straks nog steeds gebruikmaken van een zelfstandigenaftrek, maar wel tegen een lager tarief.

Hoewel er geen rechtstreekse compensatie komt voor de hogere werkgeverslasten, moeten de aanpassingen in box 2 wel helpen deze lasten te verlagen. En doordat de bestedingsruimte van de consument wordt vergroot, kunnen horecaondernemers ook daarvan profiteren. 

Prijsplafond energiekosten

Tot eind 2023 hebben huishoudens en bedrijven te maken een prijsplafond voor gas en energie. Het kabinet stelt een volumegrens voor van 1.200 m3 voor gas en 2.400 KWh voor elektriciteit. Wat betreft de prijs wordt er gedacht aan een prijsplafond van maximaal 1,50 euro voor gas en 0,70 eurocent voor elektra. Ondernemers die boven deze grens uitkomen moeten de marktprijs betalen. Het prijsplafond moet huishoudens en bedrijven prikkelen om energie te besparen.

De maatregelen gelden al vanaf  1 januari 2023, maar de bedoeling is om op 1 november van dit jaar al met lagere termijnbedragen te gaan werken. Hoe dit gaat uitpakken voor horecaondernemers is nog maar de vraag, omdat de meesten veel meer verbruiken dan een gemiddeld huishouden. Het kabinet onderzoekt daarom nog een subsidieregeling voor energie-intensieve bedrijven in het mkb.

Verduurzaming mkb

Heeft je als ondernemer hulp nodig met versterking van de liquiditeit of verduurzaming? Dan wil het kabinet daar ook bij helpen. Er komt extra geld beschikbaar voor de Energie-investeringsaftrek, willekeurige afschrijving milieu-investeringen en voor de Milieu-investeringsaftrek. Met de Borgstelling MKB-groen kunnen financiers een hogere garantie krijgen dan bij de reguliere variant voor financiering van verduurzaming van midden- en kleine bedrijven.

Ondernemers kunnen dus makkelijker leningen krijgen en financiële ondersteuning voor verduurzaming. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet echter wel dat veel subsidies een eigen bijdrage van de ondernemer vragen.

Aanpassing Omgevingswet

Op 1 januari 2023 komt er een aanpassing in de Omgevingswet, waarbij voor de uitvoering de ict-tool het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt gebruikt. Bedrijven kunnen binnen die tool vergunningen aanvragen, meldingen maken en uitzoeken welke maatregelen zij mee te maken hebben. Er komen geen nieuwe verplichtingen voor bedrijven die niet van plan zijn iets te veranderen.

Meer vakgediplomeerden in het bedrijfsleven

Door meer in te zetten op het beroepsonderwijs, moeten er meer vakgediplomeerden het bedrijfsleven instromen. Ook wil het kabinet leven lang leren bevorderen, iets wat door KHN wordt aangemoedigd maar naar verwachting geen zoden aan de dijk zet voor horecaondernemers met personeelstekorten.

Ook komt er 350 miljoen euro beschikbaar voor preventie van vroegtijdige schoolverlaters, begeleiding van kwetsbare studenten, het vergroten van kansengelijkheid en betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het kabinet vindt daarnaast dat het aanbod van bbl-opleiding voor zij-instromers gestimuleerd moet worden, zodat zij naar meer kansrijke sectoren kunnen overstappen. De focus van deze maatregelen liggen vooral op mbo-2, een belangrijke studentengroep voor de horeca.

Meer geld voor STAP

Mensen die voor hun eigen ontwikkeling en toekomst scholing willen gebruiken, kunnen het STAP-budget inzetten. Dit budget is nieuw ingevoerd in 2022 en erg populair. In 2023 krijgt de regeling 500 miljoen euro extra, verspreid over 4 jaar. Hier moeten mensen met maximaal een mbo-4 diploma van profiteren.

Koopkrachtmaatregelen

Door huishoudens minder inkomstenbelasting te laten betalen, ze een hogere arbeidskorting te geven en te voorzien van een energieplafond, wordt de koopkracht ondersteund. De huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag worden verhoogd en de eigen bijdrage voor de kinderopvang juist verlaagd voor een verbetering van de koopkracht. Consumenten met meer koopkracht zullen hopelijk ook gebruik blijven maken van de horeca, die zijn gasten zo hard nodig heeft.

Meer weten? De hele Miljoenennota kun je hier doornemen.