Dit zijn de contractregels voor de drie soorten horecamedewerkers

De horeca cao kent drie soorten medewerkers: invalkracht-nuluren, seizoenkrachten en klimaat en natuur-seizoenskrachten. Niet iedere medewerker heeft eenzelfde soort overeenkomst. Dit zijn de speciale contractregels per categorie horecamedewerker.

Oproepcontract voor invalkracht-nuluren

Invalkrachten hebben een oproepcontract. De nuluren houden eigenlijk in dat ze slechts incidentele werkzaamheden verrichten van flexibele omvang. Horecawerkgevers roepen invalkrachten alleen in als ze bijvoorbeeld ziek personeel hebben, er onverwacht veel gasten zijn of als dat vanwege weeromstandigheden noodzakelijk is. Voor het oproepen van invalkrachten ben je echter wel aan regels verbonden. Zo mag je niet zomaar een uur van tevoren iemand oproepen, dat moet minimaal 24 uur van tevoren zijn. Invalkrachten mogen de oproep anders weigeren. Deze moeten overigens schriftelijk of elektronisch gebeuren – zwart op wit dus.

Het oproeptermijn is gelijk aan het opzegtermijn. Dat betekent dat het contract van een invalkracht tussentijds 24 uur van tevoren mag worden opgezegd. Trek je als werkgever de oproep binnen 24 uur weer terug, dan heeft de invalkracht alsnog recht op salaris. Tot slot hebben oproepkrachten recht op een minimaal aantal vaste uren. Gebeurt dat niet dan krijgt deze loon over het gemiddelde en de wettelijke verhoging.

Maximaal negen maanden voor seizoenwerkers

Aan seizoenswerk is een maximumaantal maanden verbonden. Zij mogen niet meer dan negen maanden in een jaar hun werk verrichten en de werkzaamheden kunnen niet uitsluitend door eenzelfde medewerker worden uitgevoerd. Voorwaarde is ook dat hun werk daadwerkelijk een seizoensmatig karakter heeft. Werkgevers moeten in de contracten vermelden dat het om seizoenwerk gaat en in welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten het afgesproken seizoen heeft de medewerker ook geen recht op werk of geld van de werkgever.

Seizoenwerkers hebben een uitzondering met betrekking tot hun contractenreeks: bij een onderbreking van meer dan drie maanden, begint de reeks opnieuw. Deze uitzondering op de contractenreeks geldt niet als de seizoenskracht incidenteel buiten het seizoen om is ingezet.

Geen oproeptermijn voor seizoenskracht klimaat en natuur

Een medewerker is een seizoenskracht klimaat of natuur wanneer de functie de functie voor maximaal negen maanden door klimatologische of natuurlijke omstandigheden kan worden uitgeoefend. Dit zijn bijvoorbeeld terrasmedewerkers die alleen tijdens het terrasseizoen worden ingezet. Werkgevers zijn niet verplicht om hen een urenaanbod te doen. Er is ook geen oproeptermijn van 24 uur en er is geen recht op loon bij wijzigingen van de oproep.

In de cao horeca geldt voor deze seizoenkracht de uitzondering in de contractenreeks. Is er sprake van een onderbreking van meer dan drie maanden (in plaats van zes maanden), begint de reeks opnieuw.