Dit zijn jouw verplichtingen als horecawerkgever volgens de Arbowet

Je hebt als werkgever in de horeca vast wel eens van de termen Arbowet, arbobeleid en bedrijfshulpverlening gehoord. Belangrijke termen die ervoor zorgen dat je voldoet aan de Arbowet. Want er zijn volgens deze wet namelijk een aantal verplichtingen waar je als werkgever aan moet voldoen. In dit artikel lichten we de vijf verplichtingen toe.

Als werkgever moet je een arbobeleid hebben waarin je aantoont wat je doet voor een veilig en gezond werkklimaat voor werknemers. Dat is niet alleen fijn voor je personeel zodat het lekker in hun vel zit en de juiste ondersteuning krijgt, maar volgens de Arbowet zijn werkgevers ook verplicht een arbobeleid te hebben, dat wordt opgesteld in samenwerking met werknemers. Het arbobeleid bestaat uit vijf onderdelen: de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening, preventiemedewerker en periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Risico-inventarisatie en -evaluatie horeca

Als werkgever in de horeca is het belangrijk én noodzakelijk dat je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebt. Dit is een inventarisatie van arbeidsrisico’s in de horeca, zoals werken met giftige stoffen, agressie door klanten of fysieke overbelasting. Ook staat hierin een plan van aanpak, waar je de handelswijze omtrent de risico’s toelicht. Daarin moeten in ieder geval staan hoe je de risico’s voor veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer je dat doet.

Als je een eenmanszaak hebt en zonder personeel, is er geen RI&E nodig. Werk je met uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers of inhuurkrachten, dan is dat wel verplicht. Zelfs als je maar één medewerker hebt, dan is dit vereist.

Ondersteuning nodig bij RI&E? Hier vind je de toolbox RI&E voor de horeca.

Preventiemedewerker horeca

Voor het opstellen én uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie heb je een preventiemedewerker nodig. Die helpt je daarbij én geeft ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers advies over een goed arbobeleid. Het is volgens de Arbowet verplicht om ten minste één preventiemedewerker in je bedrijf te hebben. Heb je een zaak met minder dan 25 werknemers, dan mag je zelf als preventiemedewerker fungeren. Ook hier geldt dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft bij het maken van een keuze voor een preventiemedewerker.

Beleid ziekteverzuim horeca

Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het belangrijk dat je als werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe je met verzuim door ziekte omgaat. Voor de begeleiding van zieke werknemers, ben je verplicht je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Daarvoor kun je bijvoorbeeld een samenwerking aangaan met een arbodienst. Ook kun je kiezen voor een maatwerkregeling, mits de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad daar akkoord mee gaat. Dan bepaal je eigenlijk zelf wie je aanneemt voor preventie en begeleiding van ziekteverzuim.

Bedrijfshulpverlening (BHV) horeca

Werkgevers zijn ook verplicht om voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te zorgen in hun bedrijf. Want zij moeten er bij een ongeval of brand zijn voor eerste hulpverlening. Het is de verantwoordelijkheid van jou als werkgever om ervoor te zorgen dat je BHV’ers de ruimte krijgen om hun taken goed uit te voeren. Je kunt hiervoor werknemers inzetten, maar je kunt zelf ook een BHV-cursus volgen. Kies je daarvoor, dan moet je wel een werknemer aanwijzen die jouw plek inneemt bij afwezigheid.

PAGO: Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de horeca

Tot slot moet je er als werkgever voor zorgen dat je werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen ondergaan. Dit betekent dat werknemers naar de bedrijfsarts gaan om te laten onderzoeken of ze werkgerelateerde gezondheidsproblemen hebben. Zelf hoef je geen PAGO te ondergaan.

Arbocatalogus horeca: niet verplicht, wel gewenst

Werkgevers- en werknemersorganisaties noteren in een arbocatalogus hun gezamenlijke afspraken over het voldoen aan de voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Ben je bijvoorbeeld werkgever in de nachthoreca, dan staat daarin bijvoorbeeld vastgelegd wat de gezamenlijke afspraken rondom het maximale geluidsniveau zijn. In de arbocatalogus horeca staan onder meer technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor een gezond en veilig werkklimaat.  Een arbocatalogus is niet verplicht, maar zeker gewenst. Vooral omdat je dan weet dat je voldoet aan de normen en doelvoorschriften van de overheid.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet. Maar ook werknemers kunnen een boete krijgen als zij zich niet houden aan de voor hen geldende regels in de Arbowet.

Benieuwd naar de verzekeringen die je als horecaondernemer moet afsluiten voor je bedrijf en personeel? Lees ‘Welke verzekeringen heb je nodig als nieuwe horecaondernemer?