Tweede Kamerverkiezingen 2023: dit staat er voor werkgevers op de verkiezingsprogramma’s

Op 22 november 2023 zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels hebben alle partijen hun programma’s bekendgemaakt en weten we dus ook wat werkgevers kunnen verwachten van deze partijen. Wij hebben alle relevante verkiezingspunten voor werkgevers pér partij op een rij gezet.

BIJ1

 • Verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur
 • Flex- en uitzendwerk wordt duurder voor werkgevers
 • Mensen met een (onzichtbare) beperking krijgen evenveel betaald als vakgenoten zonder beperking in hetzelfde werk
 • Verruiming van het recht op deeltijdarbeid
 • Tegengaan van schijnzelfstandigheid en garantie van correcte loon- en arbeidsrechten
 • Cao voor alle bedrijfstakken
 • Partnerverlof wordt gelijkgetrokken met het kraam- en bevallingsverlof, waardoor alle ouders op verlof 100 procent van hun inkomen doorbetaald krijgen
 • Invoering menstruatieverlof
 • Discriminerende bedrijven worden strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden
 • Voor 2025 komt er een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen
 • Loondispensatie in de Wajong wordt afgeschaft

Volt

 • Investeringen in innovatief ondernemerschap
 • Minimum van 16 weken zwagerschapsverlof voor de moeder en verdeling van de overige 30 weken als vrije verdeling voor partners
 • Overheid moet zich buigen over herdefiniëring van werk, de contracten en diverse rechten en plichten voor betrokken partijen
 • Duidelijk onderscheid tussen vrijwillige zzp’ers (ondernemers) en onvrijwillige zzp’ers (schijnzelfstandigheid)
 • Onvrijwillige zzp’ers moeten beter in bescherming genomen worden

DENK

 • Oprichting van Equal Pay Commissie, die bindende uitspraken kan doen in het geval van onderbetaling
 • Het sociaal minimum en het wettelijk minimumloon verhogen
 • Hervorming van de vermogensbelasting, waarbij hogere vermogens zwaarder worden belast
 • Versterkte ontslagbescherming
 • Stapeling van tijdelijke contracten moet aan banden worden gelegd, zodat mensen eerder een vast contract krijgen
 • Verruiming van de betaalde verlofmogelijkheid voor ouders van een jong kind

GroenLinks/PvdA

 • Verruiming en verlenging van het bestaanszekerheidsbeleid
 • Betere bescherming van oproepkrachten, flexwerkers en zzp’ers
 • Vakbonden krijgen toegang tot de werkvloer om arbeidsmigranten op hun rechten te kunnen wijzen
 • Verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur
 • De energie besparingsplicht, die bedrijven en instellingen wettelijk verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren, wordt aangescherpt tot een terugverdientijd van elf jaar
 • Mensen die hun baan zien veranderen of verdwijnen, krijgen recht op een nieuwe baan met behoud van inkomen
 • Met de Werkgarantie en werk-naar-werk-trajecten worden mensen geleid naar nieuw werk in sectoren die kampen met personeelstekorten
 • Beloning voor werkgevers die mensen in vaste dienst nemen
 • Ondersteuning van kleine ondernemers bij loondoorbetaling bij ziekte
 • Mogelijkheden tot huurbescherming voor lokale ondernemers worden uitgebreid
 • Bij een voorgenomen ontslag krijgt de werknemer de kans op gehoord te worden via een hoorzitting
 • Er komt een einde aan draaideurconstructies: de praktijk waarbij werkgevers en uitzendbureaus werknemers na drie tijdelijke contracten voor een halfjaar ontslaan, om hen daarna opnieuw tijdelijk in dienst te nemen voor hetzelfde werk
 • Het geboorteverlof wordt verlengd en verhoogd, het kortdurende zorgverlof wordt uitgebreid met een week en het langdurig zorgverlof wordt deels betaald. Werknemers krijgen daarnaast recht op twee weken betaald rouwverlof wanneer het een eerstegraads familielid betreft
 • Cao’s die niet voldoen aan de voorwaarden voor goede beloning en goed werk worden niet algemeen verbindend verklaard.

Nieuw Sociaal Contract

 • Onderzoek naar wat het sociaal minimum precies is en wat iemand minimaal nodig heeft. Pas dan kan een minimumloon worden vastgesteld
 • Er moet visie op een brede, bovenminimale inkomens(volks)verzekering komen voor risico’s die niet te beïnvloeden zijn door werkgevers en werknemers zelf

SP

 • Verhoging van het minimumloon, bijstand, Wajong en AOW. Het minimumloon gaat omhoog tot 16 euro per uur
 • Verlaagde inkomstenbelasting voor iedereen
 • Extra ondersteuning voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers
 • Oprichting Nationale Investeringsbank voor ondersteunen van ondernemers met kredieten
 • Forse verhoging van kleinschaligheidsaftrek
 • Belastingtarief over de eerste 200.000 euro winst moet omlaag
 • Lasten van het doorbetalen ziek personeel eerlijker verdelen
 • Verbod op verkoop onder de inkoopprijs
 • Mensen mogen niet gedwongen worden om als zelfstandige aan de slag te gaan
 • Uitbreiding van het ouderschapsverlof, waarbij de eerste drie maanden volledig worden doorbetaald en ouders gezamenlijk 12 maanden ouderschapsverlof krijgen
 • Versterkte bescherming tegen onterecht ontslag en geen versoepeling van het ontslagrecht
 • Alle werknemers moeten onder een CAO komen

Partij voor de Dieren

 • De energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt strenger gehandhaafd en de terugverdientijd gaat omhoog
 • Er worden scherpere keuzes gemaakt over welke sectoren wel en welke geen onderdeel kunnen zijn van een duurzame samenleving. Onnodige energieslurpende sectoren worden afgebouwd. Horeca houdt haar terrassen, maar niet meer met terrasverwarmers
 • Er komt een verbod op wegwerpplastic. Daar waar nog plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn
 • Bedrijven gaan betalen voor het afval dat ze veroorzaken
 • Het lage tarief van de inkomstenbelasting gaat omlag en het hoge tarief omhoog
 • Het minimumloon gaat naar 16 euro per uur
 • Het wettelijk minimumjeugdloon wordt al vanaf 18 jaar afgeschaft
 • Er komt een progressieve vermogensbelasting van 1 procent tot 500.000 euro oplopend tot 5 procent voor vermogens boven de 5 miljoen euro
 • Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, waar opdrachtgevers aan meebetalen
 • Beperking van het aantal verschillende arbeidscontracten tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.
 • Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers
 • Schijnzelfstandigheid wordt bestreden, net als het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden
 • De verlofregeling voor ouders wordt verruimd en zwangerschapsverlof en partnerverlof worden gelijk getrokken
 • Invoering van betaald mantelzorgverlof en betaald rouwverlof
 • Arbeidsmigranten worden beter beschermd tegen uitbuiting
 • Beperking van het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snackbars
 • Camera’s met gezichtsherkenning zijn niet toegestaan in de horeca

D66

 • Verhoging van het minimumloon naar 17,50 euro per uur in 2028
 • Verhoging van het minimumjeugdloon, zodat iedereen vanaf 18 jaar recht heeft op het volledige minimumloon
 • Lage- en middeninkomens hoeven minder belasting te betalen
 • Werknemers die meer dan drie dagen per week werken, gaan minder belasting betalen door het invoeren van een nieuw ‘urenvoordeel’. Daardoor gaat werken meer lonen
 • Mensen krijgen meer regie op de uren die ze willen werken. Hiervoor kunnen ze straks terecht bij de nieuw op te richten arbeidscommissie als ze het niet eens zijn met de afwijzing van hun verzoek om meer uren. Werkgevers zullen meer moeten doen om roosters aan te passen
 • Ondernemerschap wordt gestimuleerd door marktfalen door marktmacht te belasten
 • De fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers worden verder verkleind door belasting op inkomsten uit onderneming te verhogen en de mkb-winstvrijstelling te maximeren
 • Vermogen wordt eerlijker belast, door invoering van belasting op het werkelijk gerealiseerde rendement Daarnaast komt er een aparte vermogensbelasting op vermogens in box 2 en box 3 boven een miljoen, met een hoger tarief boven de twee miljoen

ChristenUnie

 • De regels rond loondoorbetaling bij ziekte worden aangepast, zodat er lagere risico’s zijn voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst aan te nemen
 • De verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst worden verkleind
 • Het minimumloon gaat de komende kabinetsperiode met 60 procent van het mediane salaris omhoog. Dit betekent dat het minimumloon in 2028 uitkomt op bijna 18 euro per uur
 • Fiscale voordelen voor zelfstandigen worden afgebouwd
 • Er komt een einde aan oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen Nederlandse medewerkers en arbeidsmigranten, dus: gelijke loonkosten voor gelijk werk
 • De afgelopen jaren extreem opgepompte arbeidskorting en de ondernemersregelingen in de inkomstenbelasting worden geleidelijk geïntegreerd in één werkendenkorting. De MKB-winstvrijstelling blijft deels overeind.
 • Werkgevers moeten werknemers met een flexibel contract met gaan betalen met een flex-toeslag
 • Er komt een einde aan de situatie dat het in dienst hebben van tijdelijke werknemers goedkoper is voor werkgevers dan het in dienst hebben van werknemers voor onbepaalde tijd
 • Er komt een einde aan oneerlijke flexconstructies, waarbij werkgevers een zekere flexibiliteit op basis van bedrijfseconomische omstandigheden terugkrijgen
 • Als een werknemer niet goed functioneert en de werkgever hem of haar wil ontslaan, dan bekrachtigt de rechter dat ontslag na toetsing. Als er geen redelijke grond voor ontslag is, staat er een stevige financiële sanctie voor de werkgever op ontslag
 • Het moet mogelijk worden om in cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers, zodat oneigenlijke concurrentie wordt voorkomen
 • Er komt een langer durend betaald zorgverlof.
 • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid tot de leeftijd van 12 jaar
 • Bij verlies van een dierbare, moet iedere werknemer tijd en ruimte krijgen om te rouwen en zorgen en krijgt daarvoor rouwverlof

SGP

 • Een flexibel inzetbaar wettelijke rouwverlof geeft mensen de ruimte om te rouwen en op termijn weer mee te laten doen in de maatschappij
 • De lasten op betaald werk, zowel voor werknemers als voor werkgevers, moet verlaagd worden
 • Voor werkgevers moet het makkelijker worden personeel aan te nemen, onder meer door de loondoorbetalingsplicht te bekorten en de transitievergoeding te vereenvoudigen
 • Voor mkb-ondernemers komen aantrekkelijkere investeringsregelingen

VVD

 • Versterking van het ondernemersklimaat in Nederland, door in regelgeving onderscheid te maken tussen grote en kleine bedrijven, de werkgeverslasten te verlagen en samen met ondernemers een ondernemersakkoord te sluiten – gericht op verdienvermogen
 • Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) moet zorgen voor behoud van familiebedrijven
 • Verbeterde toegang tot financiering voor ondernemers door het opheffen van het verpandingsverbod en inzet op het vergroten van non-bancaire financiering
 • Nederland moet een mkb-bank oprichten
 • Ministeries moeten ondernemers benaderen voor deelname aan een mkb-toets, die de regeldruk voor het mkb helpt terug te dringen
 • Het faillissementsrecht wordt gemoderniseerd, zodat mkb’ers een sterkere positie krijgen wanneer toeleveranciers of klanten hun rekening niet meer kunnen betalen
 • Met ondernemers die hun coronaschuld moeten terugbetalen, moet menselijk en coulant worden omgegaan
 • Mengformules worden toegestaan, zodat ondernemers de volledige ruimte krijgen om hun creativiteit te benutten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat restaurants straks ook kookboeken mogen verkopen
 • Door de loondoorbetalingsregels te hervormen, wordt het voor kleine ondernemers aantrekkelijker om werknemers in dienst te nemen
 • Ondernemers die failliet zijn gegaan worden een jaar lang uitgezonderd van de vermogenstoets in de bijstand, zodat ook zij van het sociale vangnet gebruik kunnen maken voor zij hun huis of pensioen hoeven op te eten
 • Verduidelijkte regels voor zzp-schap, waarbij er een aparte rechtsvorm komt voor zzp’ers, om iedere zelfstandige op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden
 • Er komen meer mogelijkheden om werknemers mee te laten delen in de winst die een bedrijf maakt
 • In ieder arbeidscontract moet een afspraak over reiskostenvergoeding staan
 • Meer zekerheid voor mensen met een flexibelcontract en meer wendbaarheid voor ondernemers om een goede werkgever te kunnen zijn

CDA

 • De vaste baan wordt weer de norm
 • Voor werkgevers moet het weer aantrekkelijk worden om mensen in vaste dienst te nemen
 • Modern werkgeverschap moet worden gestimuleerd
 • Adequate verhoging van het wettelijk minimumloon

BoerBurgerBeweging (BBB)

 • BBB ondersteunt en stimuleert lokaal ondernemerschap voor een sterke lokale economie
 • Winkels, restaurants en overige horeca in de buurt
 • Orange Card voor buitenlandse werknemers en studenten die een meerwaarde hebben voor de Nederlandse economie
 • Toegang tot de gastouderopvang voor mensen met flexibele diensten
 • Terugdraaien van invoering nieuwe pensioenwet
 • Arbeidsparticipatie bij ziekte niet onnodig lang uitstellen
 • Tarief van zzp’ers in het publieke domein wordt gemaximeerd ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst
 • Verhoging van het minimumloon
 • Het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers wordt kleiner zodat het aantrekkelijker is voor werkgevers om mensen in vaste dienst aan te nemen

JA21

 • Sterke vereenvoudiging van de inkomstenbelasting, waarbij mensen over de eerste 20.000 euro die ze verdienen geen belasting betalen
 • Er komen duidelijke ondernemerscriteria om te bepalen of er sprake is van een werknemer of een zelfstandig ondernemer
 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine bedrijven teruggebracht naar één jaar
 • De regeldruk voor het mkb moet actief worden teruggebracht

Forum voor Democratie

 • Er komt een rechtvaardiger belastingstelsel, waarbij (meer) werken altijd moet lonen
 • Energiebelastingen worden sterk verlaagd
 • Door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te verlagen, worden de belastingen lager
 • Door een soepeler ontslagrecht in het mkb, wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om mensen aan te nemen
 • De doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers wordt verkort van twee naar één jaar
 • Minder bureaucratie voor het mkb
 • Er komt een staatssecretaris voor het mkb die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen
 • Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde mkb-bedrijven

PVV

 • Verhoging van het wettelijk minimumloon
 • Geen onnodige extra regels en verplichtingen voor zzp’ers: betaalbaar vrijwillig verzekeren van arbeidsongeschiktheid en pensioen

50PLUS

 • Verhoging van het minimumloon
 • Drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel

BVNL / Groep Van Haga

 • Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd door lagere belastingen in te voeren, minder overheidsbemoeienis, lage energiekosten en soepeler arbeidsrecht
 • Minder regels voor ondernemers en bedrijven en regeldruk en bureaucratie moet worden teruggedrongen
 • Afschaffing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), zodat familiebedrijven belastingvrij kunnen worden overgedragen aan de volgende generatie
 • Minder vergunningsplichten voor bedrijven
 • De VAR-verklaring moet weer worden ingevoerd, zodat duidelijk is voor een opdrachtgever wanneer een zzp’er daadwerkelijk een ondernemer is
 • Versoepeling van het ontslagrecht
 • Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat een werknemer en werkgever met elkaar mogen aangaan, moet worden uitgebreid naar drie voor een maximale tijd van drie jaar. Daarna ontstaat er een vast contract. Indien een werknemer zes maanden uit dienst is geweest, staat de teller weer op nul
 • De verplichte transitievergoeding verdwijnt
 • Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur
 • Het minimumjeugdloon gaat fors omhoog en stopt bij 18 jaar
 • Reiskosten moeten volledig onbelast kunnen worden vergoed door de werkgever
 • Doorbetalen bij ziekteverzuim van een werknemer wordt teruggebracht van 2 jaar naar 6 maanden. Daarna wordt de betaling overgenomen door de overheid
 • De eerste schijf voor de inkomstenbelasting gaat naar 80.000 euro per jaar
 • Het tarief van de eerste belastingschijf wordt verlaagd naar 35 procent
 • Box 3-belasting wordt betaald over de gerealiseerde winst in box 3 en er komt geen vermogensaanwasbelasting in box 3

LEF – Voor de Nieuwe Generatie

 • Loonbelasting wordt verlaagd en vermogens en erfbelasting verhoogd
 • Afschaffing van het jeugdloon

LP (Libertaire Partij)

 • Afschaffing van directe belasting op loon, winst en vermogen

PartijvdSport

 • Gerichte lastenverlagingen en actieve bescherming voor middeninkomens en kleinere ondernemers
 • Werk wordt aantrekkelijker door een hoger minimumloon, het goedkoper maken van vaste contracten voor werkgevers en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen

Piratenpartij – De Groenen

 • Organisaties en bedrijven kunnen efficiënter werken wanneer ze bijvoorbeeld open source boekhoudsoftware inclusief belastingregels gratis kunnen downloaden en gebruiken. Daarom moet dit ontwikkeld worden door de overheid
 • Op het werk of in de horeca wordt muziek en televisie doorgaans niet als kern van het verdienmodel ten gehore gebracht. Daarom moet het verplicht afdragen van gelden om muziek of video’s te vertonen in de horeca worden afgeschaft
 • Strengere handhaving op het mededingingsrecht om schijnzelfstandigheid te voorkomen
 • Er komt een toereikend minimumloon conform de Europese norm van 16 euro per uur voor iedereen vanaf 18 jaar
 • Loonkostensubsidies maken plaats voor een basisinkomen
 • Het aantal betaalde vakantiedagen voor werknemers wordt uitgebreid naar dertig per jaar
 • Er komen vijf extra officiële vrije dagen, waaronder 5 mei
 • Partnerverlof wordt minimaal vier weken lang betaald
 • Werkgevers betalen de reistijd boven een half uur ‘onproductieve tijd’

Politieke Partij voor Basisinkomen

 • Door het basisinkomen krijgt een groot deel van de bevolking meer inkomen en meer tijd, wat de koopkracht zal versterken en waardoor meer mensen het risico durven nemen om een onderneming te starten

Splinter

 • Sociaal minimumloon gaat omhoog
 • Duurzaam ondernemerschap in het mkb wordt gestimuleerd, net als lokaal ondernemerschap
 • Verlofregelingen voor ouders worden verruimd: de bestaande negen weken worden omgezet in drie maanden volledig betaald, en ouderschapsverlof wordt voor beide ouders mogelijk
 • Arbeidscontracten worden beperkt tot tijdelijk en vast voor regulier werk, uitzendcontract om tijdelijke ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers
 • Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en medewerkers worden niet gedwongen om zzp’er te worden
 • Procedures om een onderneming te starten worden vereenvoudigd
 • Het mkb moet kunnen vertrouwen op stabiele regelgeving, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau
 • De overheid stopt van bovenaf opleggen hoe ondernemers het beste kunnen ondernemen
 • Bij vroeggeboorte komt er verlengd geboorteverlof en verlengd vaderschapsverlof tot en met de uitgerekende datum en eind ‘normaal’ verlof – volledig doorbetaald